Vaatwassers


Leasen. Iets voor u?

De aandacht binnen het bedrijfsleven voor leasing van apparatuur neemt steeds meer toe. Zeker nu leasemaatschappijen ook hierbij steeds vaker beheers- en risico componenten uit handen nemen van de ondernemer. Daarnaast kunnen goede leaseconstructies lucratieve fiscale voordelen opleveren.
Ook RHIMA kan met leasing een perfecte en overzichtelijke oplossing leveren voor de financiering van uw apparatuur tegen een gunstig gecalculeerde leaseprijs. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor u? Lees voor meer informatie onderstaande informatie, of bel ons voor een afspraak:

RHILEASE brochure

Er zijn twee leasevormen:
1. Operational Lease
2. Financial Lease.

Deze vormen onderscheiden zich in economische benadering en flexibiliteit.

1. Operational Lease:

Operational Lease in het kort:


* Feitelijke huurovereenkomst, dus geen eigen investering.
* Geen aantasting van uw liquiditeiten, ook niet voor de B.T.W..
* Objectfinanciering, dus alleen het leaseobject is van de leasemaatschappij.
* Off-balance, waardoor er geen negatieve invloeden op uw solvabiliteit ontstaan.
* Economisch risico van het object bij leasemaatschappij.
* Leasetermijnen worden uit de cashflow van het object voldaan.
* Perfekte budgettering leasetermijnen mogelijk.
* Kosten van plaatsing en aansluiting zijn inbegrepen.
* Alle kosten voor preventief en curatief onderhoud komen voor rekening van RHIMA, dus ook arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen (uitgezonderd onoordeelkundig gebruik of foutieve bediening).
* Beïnvloeding van kosten (en uw fiscale positie) middels flexibele leasetermijnen.

De Operational lease (of huur) vorm biedt optimale mogelijkheden om de financiering van uw apparatuur vlot en rendabel te laten verlopen. Bij deze leasevorm is er feitelijk sprake van een huurovereenkomst. Hierbij is niet het eigendom, maar het economisch gebruik van uw apparaten relevant. U bent dus gebruiker van het apparaat. RHIMA pleegt namens u de investering tegen de condities die u met RHIMA bent overeengekomen. Desgewenst kunt u vooraf een koopoptie of doorlease of huuroptie na afloop van het leasecontract met RHIMA afspreken, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Operational lease biedt u veel creatieve ruimte
Door een creatieve benadering van de leaseconstructie in relatie tot de financiële situatie van uw bedrijf kan uw fiscale positie worden geoptimaliseerd. Doordat de leasetermijnen volledig fiscaal aftrekbaar zijn kan de hoogte hiervan uw netto resultaat beïnvloeden. RHIMA kan hierop inspelen middels een lease calculatie en -constructie, welke is gebaseerd op uw specifieke omstandigheden.

RHIMA kan door de kennis van de markt vaak vooraf calculeren met een goede restwaarde. Hierbij behoudt u altijd nog het recht om zelf te kopen tegen een vooraf vastgestelde koopoptie. Bij de leasevorm behoeft u de B.T.W. zelf niet voor te schieten.
RHIMA betaalt de volledige investering, inclusief de B.T.W.


Welke uitwerking heeft Operational Lease?
Voor de leasetermijnen ontvangt u maandelijks een factuur verhoogd met de B.T.W. De netto leasetermijnen boekt u geheel als kosten op de exploitatierekening. De investering wordt niet op de balans geactiveerd zodat er geen balansverlenging optreedt.
Dit laat de financiële positie en solvabiliteit van uw onderneming ongemoeid. Uw kredietwaardigheid verandert door deze constructie dus niet.


2. Financial Lease:

Financial Lease in het kort:


* Meestal 100% financiering van uw investering.
* Geen aantasting van uw liquiditeiten of kredietruimte.
* Recht op investeringsaftrek blijft bestaan.
* Objectfinanciering (alleen leaseobject is onderpand).
* Leasetermijnen worden uit cashflow (object) voldaan.
* Optimalisering van kostprijsberekening.
* Eigendomsoverdracht leaseobject na einde looptijd voor symbolisch bedrag van € 1,-.
* Kosten van plaatsing en aansluiting zijn niet inbegrepen.
* Kosten voor onderhoud, herstel en vervanging van onderdelen zijn voor rekening van klant.
* Verlengt uw balans, waardoor een negatieve invloed op de solvabiliteit ontstaat.
* De B.T.W. dient te worden voldaan uit eigen middelen.

Financial lease heeft eigenlijk het karakter van een geldlening. U kunt investeren zonder een beroep te doen op uw eigen middelen. Middels zogenaamde verpanding geeft u het betreffende object in zekerheid aan RHIMA, totdat u uw verplichtingen uit het leasecontract volledig bent nagekomen. Het volledige eigendom verkrijgt u daarna tegen betaling van een symbolisch bedrag van € 1,-.

Het economisch eigendom van het object ligt gedurende de leaseperiode bij uw bedrijf. Dat wil zeggen dat de nieuwe investering op de balans van uw onderneming wordt geactiveerd. De constante waarde van het lease-contract wordt als schuld op uw balans gepassiveerd, evenals bij een lening. De volledige B.T.W. van de investering voldoet u vooraf uit eigen middelen.
Uiteraard kunt u deze, indien u B.T.W.-plichting bent, weer bij de fiscus terugvorderen. Bij zogenaamde non-profit instellingen kan de B.T.W. worden meegeleast.


Welke uitwerking heeft financial Lease?
De leasetermijnen worden administratief gesplitst in rente en aflossing. De rente wordt als kosten ten laste van de exploitatierekening gebracht, evenals de afschrijving op het lease-object. Bij Financial Lease ontstaat, evenals bij een investering die u geheel uit eigen middelen voldoet, een zogenaamde ‘verlenging’ van uw balans. Deze heeft een nadelige uitwerking op de vermogenspositie (solvabiliteit) van de onderneming. Vooral indien uw bedrijf gebruik maakt van het z.g. bankkrediet kan dit ten aanzien van acceptatie en tarief bij uw bank nadelig uitwerken. Daarnaast wordt Financial Lease op de balans beschouwd als schuld. Indien u recht heeft op investeringsaftrek, dan kunt u deze bij Financial Lease claimen.